فیلتر بیشتر

فروش زمین

زمین برای فروش خیابان ابوریحان بر خ اصلی

کد ملک: 2641
قیمت کل: 870,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دوکله ، سند: تک برگ ،

400 متر

کارگاه برای فروش شهرک تعمیر کاران

کد ملک: 2577
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: منگوله دار ،

1,000 متر

زمین برای فروش محمود آباد اراضی بهرامی

کد ملک: 2562
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

200 متر

زمین صنعتی برای فروش شهرک صنعتی شماره دو

کد ملک: 2550
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: واگذاری ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
2,400 متر

زمین برای فروش نجف شهر شهرک گلها

کد ملک: 2637
قیمت کل: 185,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

250 متر

زمین برای فروش بلوار دکتر صادقی داخل فرعی

کد ملک: 2618
قیمت کل: 400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

141 متر

زمین برای فروش ابوریحان چهار راه ارجمند

کد ملک: 2613
قیمت کل: 480,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، گواهی: 280 متر پروانه

159 متر

زمین برای فروش بلوار صفار زاده نظام مهندسی

کد ملک: 2604
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، گواهی: 300 متر پروانه

216 متر

زمین برای فروش شهرک کوثر واگذاری کمیته امداد

کد ملک: 2603
قیمت کل: 220,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

200 متر

زمین برای فروش خیابان حر ریاحی

کد ملک: 2588
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

250 متر

زمین با موقعیت عالی برای فروش خواجه نظام الملک

کد ملک: 2534
قیمت کل: 560,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: 190 متر پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
308 متر

زمین برای فروش خیابان غفاری لب خیابان

کد ملک: 2521
قیمت کل: 750,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

237 متر

زمین برای فروش کمربندی روبروی دهیادگار

کد ملک: 2519
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ،

80 متر

زمین برای فروش بلوار امام رضا شهرک راه آهن

کد ملک: 2514
قیمت کل: 235,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ،

200 متر

زمین برای فروش کهن شهر

کد ملک: 2507
قیمت کل: 32,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، گواهی: 135 متر پروانه

250 متر

زمین برای فروش جاده امامزاده علی -علی آباد

کد ملک: 2503
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
6,213 متر

زمین برای فروش شهرک ثارالله فازیک

کد ملک: 2501
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

412 متر

زمین برای فروش مکی آباد شهرک ولایت

کد ملک: 2472
قیمت کل: 330,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ،

210 متر

زمین برای فروش کران لب بلوار اصلی سمت راست

کد ملک: 2469
قیمت کل: 230,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، گواهی: پروانه

1,000 متر

زمین برای فروش اراضی بهرامی

کد ملک: 2457
قیمت کل: 115,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

250 متر

زمین برای فروش ابن سینا زمین های باغ زندی

کد ملک: 2455
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

250 متر

زمین برای خونه باغ برای فروش کهن شهر خیابان امام

کد ملک: 2454
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: 100 متر پروانه

4,170 متر

زمین برای فروش فاز یک گمرک

کد ملک: 2448
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ،

320 متر

زمین برای فروش انتهای ده یادگار

کد ملک: 2442
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: قولنامه ای ،

400 متر

فروش فوری زمین برای فروش فاز دو اراضی بهرامی

کد ملک: 2420
قیمت کل: 90,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،

200 متر

زمین برای فروش نجف شهرشهرک خلیج فارس

کد ملک: 2407
قیمت کل: 140,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ،

200 متر

زمین برای فروش نجف شهر قدیم شهرک خلیج فارس

کد ملک: 2406
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه 140 متر

200 متر

زمین برای فروش بروجردی کوچه شهید صادقیان

کد ملک: 2393
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: 300 مترپروانه

300 متر

زمین برای فروش بین خیابان طالقانی و امیر کبیر

کد ملک: 2392
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: 1370 متر پروانه

250 متر

زمین برای فروش انتهای بلوار غدیر مکی آباد فیروز آباد

کد ملک: 2375
قیمت کل: 130,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: قولنامه ای ، گواهی: پروانه

250 متر

زمین مسکونی تجاری برای فروش شهرک مشتاق فرعی سعادت

کد ملک: 2361
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
212 متر

زمین برای فروش زیدآباد شهرک امام رضا

کد ملک: 2354
قیمت کل: 51,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

300 متر

زمین برای فروش ملک زاده فاز یک

کد ملک: 2337
قیمت کل: 625,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

201 متر

زمین برای فروش کران واگذاری بنیاد مسکن

کد ملک: 2295
قیمت کل: 65,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ، گواهی: پروانه

430 متر

زمین برای فروش شهرک دادگستری روبروی صدف

کد ملک: 2277
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

200 متر

چند قطعه زمین برای فروش زمین های اراضی بهرامی

کد ملک: 2276
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

250 متر

زمین تجاری برای فروش ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

کد ملک: 2258
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

187 متر

زمین برای فروش محمودآباد واگذاری بهرامی

کد ملک: 2246
قیمت کل: 95,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

200 متر

زمین برای فروش اراضی بهرامی

کد ملک: 2240
قیمت کل: 90,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

200 متر
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...