فیلتر بیشتر

لیست تقاضاهای ملکی

خانه ویلایی مسکونی جهت اجاره سیرجان: گل گهر - کوی امام - مالک اشتر -

متقاضی: شهدادی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/07/22

شناسه: 3466

حداقل رهن: 15,000,000

حداکثر رهن: 20,000,000 تومان

حداقل اجاره: 2,000,000

حداکثر اجاره: 3,500,000 تومان

150 الی 200 متر

3خوابه

مستقل باشد

محدوده: گل گهر - کوی امام - مالک اشتر -

×

کلنگی مسکونی جهت خرید سیرجان: نجف شهر - سیرجان سطح شهر -

متقاضی: عبادی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/06/16

شناسه: 3460

حداقل قیمت: 850,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 1,000,000,000 تومان

200 الی 300 متر

محدوده: نجف شهر - سیرجان سطح شهر -

×

مغازه تجاری جهت اجاره سیرجان:

متقاضی: یزدانی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/06/03

شناسه: 3459

حداقل رهن: 1,000,000

حداکثر رهن: 30,000,000 تومان

حداقل اجاره: 50,000

حداکثر اجاره: 5,000,000 تومان

75 الی 100 متر

محدوده:

توضیحات: برای دفتر کار انتقال اب خلیج فارس

×
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...