فیلتر بیشتر

لیست تقاضاهای ملکی

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان: آباده - غفاری - ابوریحان - مکی آباد -

متقاضی: محیاپور

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/29

شناسه: 4507

حداقل رهن: 10,000,000

حداکثر رهن: 25,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,000,000

حداکثر اجاره: 1,500,000 تومان

75 الی 125 متر

2خوابه

محدوده: آباده - غفاری - ابوریحان - مکی آباد -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان: محدوده شهر -

متقاضی: اکبری

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/28

شناسه: 4506

حداقل رهن: 10,000,000

حداکثر رهن: 20,000,000 تومان

حداقل اجاره: 500,000

حداکثر اجاره: 1,250,000 تومان

75 الی 100 متر

محدوده: محدوده شهر -

×

خانه ویلایی مسکونی جهت اجاره سیرجان: محدوده شهر -

متقاضی: موسوی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/26

شناسه: 4505

حداقل رهن: 60,000,000

حداکثر رهن: 150,000,000 تومان

حداقل اجاره: 50,000

حداکثر اجاره: 50,000 تومان

75 الی 150 متر

محدوده: محدوده شهر -

توضیحات: جهت افاغنه

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان:

متقاضی: پژمان

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/09

شناسه: 4503

حداقل رهن: 2,000,000

حداکثر رهن: 5,000,000 تومان

حداقل اجاره: 400,000

حداکثر اجاره: 500,000 تومان

50 الی 50 متر

محدوده:

×

آپارتمان مسکونی جهت خرید سیرجان: صفار زاده - مالک اشتر - کوی امام - سطح شهر -

متقاضی: محبی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/07

شناسه: 4502

حداقل قیمت: 3,500,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 4,500,000,000 تومان

200 الی 300 متر

محدوده: صفار زاده - مالک اشتر - کوی امام - سطح شهر -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان: گل گهر - صفارزاده - پزشکان - پیروزی -

متقاضی: احمدی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/05

شناسه: 4500

حداقل رهن: 20,000,000

حداکثر رهن: 50,000,000 تومان

حداقل اجاره: 2,000,000

حداکثر اجاره: 300,000 تومان

100 الی 200 متر

2خوابه

محدوده: گل گهر - صفارزاده - پزشکان - پیروزی -

توضیحات: سه نفر کارمند شهرستانی

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان: غفاری - فاطمیه - شهرک آب - اول مکی آباد -

متقاضی: رضایی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/05

شناسه: 4499

حداقل رهن: 25,000,000

حداکثر رهن: 40,000,000 تومان

حداقل اجاره: 500,000

حداکثر اجاره: 1,000,000 تومان

50 الی 100 متر

محدوده: غفاری - فاطمیه - شهرک آب - اول مکی آباد -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان: دهخدا - شیخ مفید - چمران - سه راهی کرمان - خیام -

متقاضی: خانم هاشمی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/04

شناسه: 4498

حداقل رهن: 20,000,000

حداکثر رهن: 100,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,000,000

حداکثر اجاره: 6,000,000 تومان

150 الی 250 متر

3خوابه

شمالی

محدوده: دهخدا - شیخ مفید - چمران - سه راهی کرمان - خیام -

توضیحات: نوساز باشد کلید نخورده / چهار نفر شغل آزاد فروشنده خوراک دام

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان: کمر بندی - شهرک آب - مکی آباد -

متقاضی: علیپور

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/04

شناسه: 4497

حداقل رهن: 10,000,000

حداکثر رهن: 20,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,000,000

حداکثر اجاره: 2,000,000 تومان

100 الی 150 متر

2خوابه

محدوده: کمر بندی - شهرک آب - مکی آباد -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان: شهرک آب - مکی آباد - بلوار فاطمیه - غفاری -

متقاضی: مصطفی سلمانی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/11/04

شناسه: 4496

حداقل رهن: 20,000,000

حداکثر رهن: 45,000,000 تومان

حداقل اجاره: 500,000

حداکثر اجاره: 800,000 تومان

75 الی 100 متر

2خوابه

مستقل باشد

محدوده: شهرک آب - مکی آباد - بلوار فاطمیه - غفاری -

توضیحات: کارمند گل گهر 4 نفر

×
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...