ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس

تلفن

1

حاج علی آزادیخواه

خیابان ولی عصر ( کارشناس محلی )

09133452761

2

رسول کامجو

کارشناس تحصیلکرد در رشته معماری و 5 سال سابقه کار در شهرداری مشهد

 

09361196433

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50