تلفن

سفت کار - سیمان کار

نام و نام خانوادگی

ردیف

09130504729

سفت کاری

ناصر عطائی

1

09191102079

سفت کار و سیمان کار

زمانی

2

09132478168

سفت کار

حسن زلفی

3

09132457365

سفت کار و سیمان کار

اسفندیارپور

4

0931793253

سیمان کار

علی کورکی

5

09136115629

همه کاره - سفت کار - سیمان کار

احمد افغانی

6

09386141802

سیمان کار

رحمت افغانی

7

09131788497

همه کاره سیمان - سفت کار

شفیع افغانی

8

09138547562

سفت کار

احمد سرزهی

9

09130439723

سفت کار

ذبیح افغانی

10

09130467604

سفت کار

عبدالله اناری افغانی

11

09137578043

سفت کار

احمد اناری افغانی

12

09136362593

سفت کار

خالد دره علی افغانی

13

09130472104

سفت کار

علی افشار

14

09139477147

سفت کار

رضا شکری پور

15

09132786039

سفت کار

غلامرضا خواجوئی

16

09178596482

سفت کار - افغانی

امان خیر

17

09131793034

سفت کار - افغانی

اسحاق زهی

18

0911795141

سفت کار - افغانی

اسحاق

19

09179589011

همه کاره - افغانی

مبین سلیمانی

20

09171695191

افغانی - همه کاره

لایق سلیمانی

21

09139707135

سفت کار

احمد افغانی

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49