ردیف

نام و نام خانوادگی

اوستا سفید کار

تلفن

1

اسحاق محمدی

سفید کار

09128807714

2

علی اسفندیارپور

سفید کار

09133456456

3

سیوندی

سفید کار

09133453783

4

حسین حیدری

سفید کار

09132791005

5

محسن خواجوئی

سفید کار

09138453873

6

مهدی وفائی

سفید کار

09131454006

7

رضا جعفری

سفید کار

09130645520

8

مهدی اکسان

سفید کار

09131792007

9

غلامی

سفید کار

09136214104

10

احسان غلامی

سفید کار

09381480022

11

رحیم عیاضی

سفت کار افغانی

09135863912

12

عیسی پور رضا قلی

سفید کار گچ بری و ابزار

09132781381

13

محسن روح المینی

سفید کار

09139422633

14

هاشمی

سفید کار

09136117705

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50