ردیف

نام و نام خانوادگی

صنعتی و ساختمانی نصب جک

تلفن

1

ایزد آبادی

صنعتی

09133477179

2

ابولقاسم ایرانژاد

ساختمانی

09133456131

3

محمد اسفندیار پور

ساختمانی

01932475845

4

حید اسماعیل زاده

صنعتی

09132477452

5

سین احسانی

ساختمانی

09132455294

6

سجاد احمدی

ساختمانی

09138475748

7

بیگلری

ساختمانی

09133780146

8

پور خسروانی

صنعتی

09132457281

9

منصور پاینده

ساختمانی

09138456990

10

محسن حسینی

ساختمانی

09140522697

11

خراسانی

صنعتی و ساختمانی

09309883317

12

خراسانی

صنعتی

09139563792

13

مرتضی خواجوئی

ساختمانی

09131783426

14

مصطفی خواجوئی

صنعتی

09132478768

15

جهانشاهی

صنعتی

09138454531

16

احمد دهیادگاری

ساختمانی

09392781091

17

دریابیگی

ساختمانی

09132457797

18

مسعود رضائی

ساختمانی

09138450643

19

مهدی رضوی

ساختمانی

09133794003

20

رفعتی

ساختمانی

09138191375

21

بهزاد رفعتی

صنعتی و نصب جک

09133472573

22

رضا پور

ساختمانی

09132478432

23

نادر شهابی

ساختمانی

09139568795

24

غلام رضا شهسواری

ساختمانی

09173604591

25

ستوده

صنعتی

09139268708

26

فیروز آبادی

ساختمانی

09138361701

27

سید اکبر عبادی

صنعتی - ساختمانی

09131455398

28

صداقت

صنعتی

09131785154

29

محمود آبادی

ساختمانی

09139455492

30

احمد محیاپور

ساختمانی

09133793603

31

حسن عباسی

ساختمانی

09133457545

32

حجت محسنی

صنعتی

09138469714

33

محسن نوری

ساختمانی

09135978207

34

محمد نادری

ساختمانی

09171333942

35

امین واحدی

ساختمانی

09390275899

36

یوسفی

ساختمانی

09131455479

37

مجید علی بیگی

صنعتی و نصب جک

09133786131

38

امیدی

ساختمانی

09136135891

39

بلوردی

ساختمانی

09139471558

40

رستمی

صنعتی

09133954897

41

سیار

ساختمان

09138634721

42

رسولی

ساختمان

09138450477

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50