ردیف

نام و نام خانوادگی

لوله کش - آب وفاضلاب ، شوفاژو موتورخانه

تلفن

1

سجاد موردینی نژاد

آب وفاضلاب-شوفاژ

09139474149

2

مصطفی گوئینی

آب و فاضلاب -شوفاژ

09139951471

3

مهدی اسماعیلی

آب و فاضلاب - شوفاژ

09138260753

4

محسن موردینی

آب وفاضلاب

09131796520

5

محمد درویش

آب و فاضلاب

09137689712

6

داریوش فتحی پور

آب و فاضلاب -شوفاژ و موتور خانه

09190882173

7

قاسمی

آب و فاضلاب

09132472536

8

حسین هاشمی

آب و فاضلاب- کشاورزی

09137691309

9

مر تضی رمضان نژاد

آب و فاضلاب- کشاورزی

09139569441

10

غلام علیخانی

آب و فاضلاب- کشاورزی

09139474149

11

هاشمی

آب و فاضلاب

09132455630

12

نوروز شول

آب و فاضلاب

09131793115

13

علی ابراهیمی

آب و فاضلاب

09138456582

14

سجاد قاسمی

آب و فاضلاب

09130431046

15

جواد قاسمی

نصب شیر آلات

09139458690

16

محمد قاسمی

نصب شیر آلات

09131789466

17

رضا قاسمی

خورده کاری و لوله کشی

09133780470

18

رضا شیبانی

لوله کش

09139061942

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50