ردیف

نام و نام خانوادگی

جوشکاران سقف سبک و سنگین

تلفن

1

جهانشاهی

سبک و سنگین

09195003453

2

رضا آبدار

سبک و سنگین

09132455075

3

ابراهیم ابوذر

سبک و سنگین

09131794960

4

سالاری

سبک و سنگین

0939473950

5

ولی زاده - ولی پور

سبک و سنگین

09132477310

6

محمدی

سقف سبک

09136635217

7

غلام علی لری زاده

سبک و سنگین

09133450543

8

احمد شول

سبک و سنگین

09130699345

9

روح الله شول

سبک و سنگین

09138346511

10

عزت آبادی

سبک و سنگین

09133473892

11

خضری

خرده کاری سیار

09133796067

12

محمد جواد افضلی

خرده کاری - سیار

09382877300

13

حاج ابراهیمی

خرده کاری - سیار

09366380583

14

فارسی

خرده کاری - سیار

09132452621

15

کورکی نژاد

خرده کاری - سیار

09369398740

16

محبی

خرده کاری - سیار

09138454715

17

دادپور

خرده کاری - سیار

09133798184

18

فخرآبادی

خرده کاری - سیار

09132471565

19

بازرس

ساخت انواع اسکلت فلزی و پیچ مهره

09133870262

20

صداقت

پیمانکاری اسکلت فلزی

09155845067

21

عباس یوسفی

نصب و ساخت اواع شیروانی و خورده کاری

09137688110

22

برادران غنچه پور

اسکلت - سقف سبک - سقف کاذب - سقفه تیرچه فلزی

09137684434

23

میرشکارپور

خیابان ولی عصر روبروی تعاونی گاوداران

09131780622

24

آباده

خیابان ولی عصر

09131455120

25

جوشکار سیار

سقف سبک و انواع خرده کاری

09136696216

26

اسدی

اجرای اسکلت فلزی و بتنی

09131792418

27

سالاری

سقف سبک ، سایبان ، پله ، فنس ، کلیه خرده کاری و ...

09179548640

28

رنجبر

اسکلت فلزی ، تخریب ، شفته ، فنداسیون ، اسکلت بتن آرمه ....

09132477093

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50