ردیف

نام و نام خانوادگی

شیب بندی زیرسازی ، دورچنی ،آسفالت قیرگونی وایزوگام

تلفن

1

محیاپور

بلوار شهید عباسپور بعد از چهار راه هجرت

09131971076

2

حسن شیخ کاملو

چهار راه هفده شهریور

09147178401

3

حسن خانی

بلوار دکتر صادقی

09149788544

4

حسن شیخ کاملو

بلوار دکتر صادقی

09133792109

5

قطب الدین

بلوار دکتر صادقی

09135328984

6

سفر میلانی

بلوار دکتر صادقی

09131453780

7

مهران جمالی

چهار راه 17 شهریورروبروی بانک تجارت

09143615368

8

میلانی

خ غفاری

09133793070

9

نجیب زاده

خیابان ولی عصر

09147143987

10

محیاپور

بلوار عباسپور روبروی بسیج

09133795700

11

افشین میلانی

سیار

0913023613

12

طاهری

خیابان طالقانی جنوبی

09131454568

13

شیخ کانلو

خیابان وحید 200مترمانده به چهار راه هجرت

09130422139

14

شاهبداغی

شیب بندی ساختمان با خاک رس شیرین

09138454394

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50