ردیف

نام و نام خانوادگی

آرماتور-بندی-سقف-و-شناژ

تلفن

1

میثم بحرائی

آرماتور بند

09139474123

2

بهنام صادقی

سازه های بتنی - فلزی - آرماتور بندی و قالب بندی  - دیوار برشی

09137686097

09132451840

3

عباس آبادی

اجرای سقف تیرچه ، ستون ، شناژ ، اسکلت بتنی

09131457690

09132470310

4

فارس جنوب

اجرای اسکلت بتنی ، اجرای سقف ، اجرای دیوار هبلکس ، فروش فوم سقفی

09177670745

5

ولی زاده

اجرای کامل فونداسیون

09132477310

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50