ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس

تلفن

1

 

بلور شهید عباسپور چهار راه هجرت آهکی

09132478727

2

رنجبر

بلوار شهید عباسپور نبش بلوار دانشجو

09132477093

3

شهدادی

بلوار عباسپور روبروی کارخانه پیچ و مهره جنب مسجد النبی

09139419470

4

وحیدی

انتهای بلوار عباسپور نبش خیابان نصر

09138452846

5

میرحسینی

خیابان غفاری جنب نانوایی سنبله

09139452986

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50