ردیف

نام و نام خانوادگی

 سفال - سنگ - سرامیک - و غیره ....

تلفن

1

عباس مروانی

سنگ

09162181996

2

علی جهانشاهی

سنگ

09135874514

3

ولی الله زمانی

سنگ 

09107828611

4

جانا - افغانی

سنگ و سفال کار

09166751553

5

عبدالرضا ترکی

سنگ و سفال کار

09133472249

6

مسعود افغانی

سنگ

09139455346

7

رسول اصفهانی

سنگ

09131017376

8

بهداد

سنگ

091319230121

9

عباسی

سفال کار

09138450106

10

طاهری

سنگ سفال کار

09149607858

11

هادی عبداللهی

نما سنگ رومی

09147178401

12

حسن خانی

نما سنگ رومی

09149788544

13

مومی وند -علی محمد

سنگ ، سرامیک ، سفال

09122976911

14

ابوالحسن

سفال کار

09131795828

15

حمزه خویشود

سفال کار

09188529720

16

خویشوند 2

سفال کار

09183520458

17

محمد آبادی

 (کامپوزیت ) آلومینیوم

09153519175

18

توکل

ترکیبی سفال و سنگ

09138450492

19

دره گیرایی

چوب و کامپوزیت

09138452183

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50