ردیف

نام و نام خانوادگی

ایرانی - افغانی

تلفن

1

محمد

افغانی

09140512128

2

دولت

افغانی

09190172866

3

چاه زن

افغانی

09369371374

4

تیموری

افغانی

09339179779

5

محمد نورزهی

افغانی

09135811251

6

امین 

افغانی

09135070062

7

گل محمدی

افغانی

09137678216

8

سید جان

افغانی

09140147186

9

رفیع

افغانی

09132782877

10

محمد شفیع

افغانی

09137318784

11

جنت گل دارخیل

افغانی

09103462877

12

حبیب الله

 افغانی

09130699701

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50