مقایسه اقتصادی املاک

مسکن یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که وضعیت آن برای همه مردم مهم است برخی از افزایش قیمت ها در این حوضه خوشحال می شوند و عده ای از کاهش قیمت ها و همچنین برخی از رونق و شاید عده ای از رکود با توجه به اهمیت بالای بخش مسکن می توان از زوایای گوناگون به بررسی آن پرداخت

گروه ما هدف مشخصی را برگزیده است که بررسی بازار مسکن از نگاه سرمایه گذاران فردی شرکت ها شرکت های سرمایه گذاری انبوه سازان و سایر فعالان در بخش عرضه و تقاضاست تا بهترین اشتراتژی برای حضور و سرمایه گذاری خروج از این بازار و یا عدم حضور در آن با هدف کسب بهترین بازدهی برای سرمایه گذار و یا خریدار مصرفی از یک سو و عرضه کننده از سوی دیگر تدوین شود

به این نکته بایستی توجه گردد که از آنجا که بخش عمده سرمایه گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و به طور تاریخی این بخش خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور بوده است لذا تا چندی پیش حضور دولت در بازار مسکن محدود به سیاست گذاری هایی در مورد اعطای تسهیلات و ارائه زمین بوده است در حالی که پروژه مسکن مهر در جهت تغییر روند فوق در سالهای اخیر شکل گرفته است به این ترتیب در برخی موارد به منظور دستیابی به تحلیل مناسب نیازمند بررسی سیاست های تاثیر گذار دولت بر این حوزه خواهیم بود