پیش بینی افزایش - کاهش قیمت زمین-مسکن

دلایل بنیادین شکل گیری دوره های رونق و رکود مسکن

چه زمانی می توانیم بگوییم که بازار مسکن در حالت رونق و  یا رکود قرار دارد ؟

این بازار با حضور مشتری و با افزایش تعداد معاملات رونق می گیرد , رونق از سمت تقاضا شروع می شود در صورت وجود مشتری و خرید انواع

امللاک افزایش تقاضا و افزایش تعداد معاملات سبب ورود منابع مالی به این حوزه شده و این امر عموما به فاصله زمانی سبب رونق بخش عرضه

می شود عکس این مطلب نیز صادق است در صورت رکود سمت تقاضا بعد از مدتی رکود سمت عرضه نیز قطعی است طبیعتا اثر گذاری رونق

رکود سمت تقاضا در بخش عرضه مدت زمان نیاز دارد که این مدت توسط فعالان این حوزه در حدود 6 ماه برآورد می شود

ما در دسته بندی خود جهت خریداران مسکن و زمین آنها را به 4 گروه تقسیم می نماییم گروه اول سرمایه گذاران هستند که این گروه مسکن را با

هدف سرمایه گذاری بلند مدت خریداری می کنند گروه دوم یا سوداگران که این گروه با هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت یک ساله خریداری می کنند

و گروه سوم دسته مصرفی رفاه گرا هستند که جهت شخصی و سکونت خریداری میکنند که این گروه کمک به ازاد شدن یک واحد به بازار رهن و

اجاره می باشد و گروه آخر مصرفی مقتصد هستند که منتظر شرایطی برای بهترین خرید می باشند

لذا با توجه به نکات ارائه شده و تحلیل دقییق از بازار و همچنین سیکل های سرمایه گذاری به راحتی می توان دریافت که در چه شرایطی قرار

داریم و آیا سرمایه گذاری در این شرایط مساعد خواهد بود یا خیر