الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی اتفاق می افتد و آیا امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر ؟

شخصی به موجب قولنامه عادی ، ملکی را خریده است ؛ فروشنده هشتاد درصد از مبلغ معامله را دریافت کرده و بیست درصد مابقی می بایست در دفترخانه و موقع انتقال سند پرداخت شود. فروشنده از حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند خودداری می کند. لذا در این مبحث خریدار می تواند فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید به نحوی که خریدار می تواند به دادگستری مراجعه و دادخواست « الزام به تنظیم سند رسمی » را تکمیل و تقدیم دادگاه نماید. برای الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و انتقال سند چند شرط لازم است :1- رابطه قراردادی فی مابین خواهان و خوانده که صحیحاً واقع شده باشد.(قولنامه یا مبایعه نامه معتبر)2- تعهد طرفین قرارداد به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی و اقدام به انتقال رسمی مورد معامله در قولنامه قید شده باشد.3- مالکیت قانونی خوانده بر مورد معامله یعنی اینکه ملک در دفتر املاک بنام وی ثبت باشد.4- فقدان هر گونه مانع و رادع قانونی بر سر راه ثبت رسمی معامله و نقل و انتقال مورد آن

 

نکات بسیار مهم در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول

وجود قراردادی که به صراحت تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضاء سند انتقال. مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه ی موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش بینی شده باشد

گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معینه توسط خریدار اخذ شده باشد

اگر اظهار نامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی بوسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده تصویر برابر اصل شده ی آن پیوست دادخواست شود

 در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود

قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله در رهن با بازداشت نباشد. زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد

در صورتی که مورد معامله بنا( اعم از مسکونی ،تجاری ،اداری ) است قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری میباشد. زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است

 در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی  مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد

 دادخواست بایستی به تعداد فروشندگان بعلاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد تسلیم شود