رشته برق پایه  یک . دو . سوم

تلفن

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

09131453397

لیسانس

محمد رضا آزادیخواه

1

09131451059

لیسانس

حمید اطمینان

2

09131456030

فوق لیسانس

داود بختیاری

3

0913145052

لیسانس

محمد رضا جان آقائی

4

0913345582

لیسانس

محمد رضوانی

5

09133455094

لیسانس

مصطفی زیدآبادی

6

09131456452

لیسانس

فتح الله عمادآبادی

7

09131798447

لیسانس

فروغ گلباز خانی

8

09131455443

لیسانس

علی محمود آبادی

9

09131455182

لیسانس

عباس مریدی پور

10

09132454980

لیسانس

علی یوسفی

11

09133790087

لیسانس

علیرضا نادری نسب

12

09133474287

لیسانس

پیروز وحیدی

13

0913452465

لیسانس

رضا اسفندیارپور

14

09135015360

لیسانس

قاسم پور جعفری

15

09136191484

لیسانس

محمد حسین حدیدی

16

09133475620

لیسانس

مرتضی حدیدی

17

09132474713

لیسانس

پیمان دهقانی

18

09132452938

لیسانس

روح الله شیخ ذکریا

19

09132408140

لیسانس

حمید قرائی خضری

20

09133473843

لیسانس

زهرا مستوفی

21

09133479248

لیسانس

حجت نجمی نیا

22

09133457440

فوق لیسانس

مهران ابدالی

23

09135318325

لیسانس

نسرین راسخی

24

09131791635

لیسانس

محمد افشار

25

09132796273

لیسانس

ناهید حکمتی

26

09133455831

لیسانس

علی جهانشاهی

27

09133477688

لیسانس

احمد خراسانی

28

09131921227

لیسانس

احمد علی خداکرم پور

29

09133458004

لیسانس

سید حسین رضوی

30

09138483448

لیسانس

محمد رضا رضائی

31

09132454980

لیسانس

اکبر زیدآبادی نژاد

32

09133456646

لیسانس

افشین شریفی فر

33

09132476545

لیسانس

صفدر شمس الدین

34

09133793296

لیسانس

عصمت صادقی

35

09132450196

لیسانس

اکبر صفی نژاد

36

09133457642

لیسانس

فاطمه عباسپور

37

09133450083

لیسانس

مجتبی عباس زاده

38

09131981520

لیسانس

روح الله عباس زاده

39

09362312983

لیسانس

مهناز عباس زاده

40

09131452549

لیسانس

روح الله عباسلو

41

09133401793

لیسانس

نجمه دانائی

42

09133792434

لیسانس

مصطفی عباسلو

43

09367896746

لیسانس

شهلا صالحی

44

09133455159

لیسانس

مجتبی عباسلو

45

09132955908

لیسانس

مسعود طاهرپور

46

09136204295

لیسانس

نعیمه عقابی

47

09136208078

لیسانس

مصطفی علی بیگی

48

09133790197

فوق لیسانس

امین محمود آبادی

49

09188421644

لیسانس

عارف محمدی فر

50

09133790570

لیسانس

راضیه ملک پور

51

09133793271

لیسانس

مهدی نژادعلیرضایی

52

     

53

     

54

     

55

     

56

     

57

     

58

     

59

     

60

     

61

     

62

     

63

     

64

     

65